Regulamin sklepu

Fusset realizuje projekt współfinansowany z EFRR w ramach POIR 2014-2020 (Działanie 3.3.3) „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand”.

Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja marki Fusset na rynkach zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem krajów Zatoki Perskiej DUBAI 2021.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności marki Fusset poprzez rozszerzenie działalności eksportowej firmy FFG Alicja Lichoń. Działania te zapewnią wzrost przychodów działalności poprzez zwiększenie skali i zasięgu innowacyjnych usług firmy na rynkach zagranicznych oraz ich promocję.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUSSET.COM
§1.
Definicje:
 

Konto – uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto, na którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie Zamówieniach,
Kupujący lub Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie,
Sklep – sklep internetowy firmy FFG Alicja Lichoń, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem fusset.com;
Sprzedawca – firma FFG Alicja Lichoń z siedzibą w Warszawie (00-582) al. J. Ch. Szucha 8, NIP: 1231031521;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w RP;
Dostawa – dostarczenie Kupującemu przez Sprzedawcę towaru określonego w zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy;
Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą;
Towar – produkty lub usługi przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży,
Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru/Towarów ze Sprzedawcą,
Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu;
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w zakładce Płatności.
2. Dane kontaktowe Sprzedawcy: FFG Alicja Lichoń, 00-582 Warszawa, al. J Ch. Szucha 8, e-mail: contact@fusset.com.

§2.

1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, a także prawa do wzorów, formularzy i logotypów zamieszczanych w Sklepie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich), należą do Sprzedawcy.

2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

3. Sprzedawca wykorzystuje mechanizm plików „Cookies” (ciasteczka), które podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są na urządzeniu końcowym Kupującego. Stosowanie plików „Cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu. Mechanizm ten nie ma wpływu na działanie urządzeń końcowych Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tych urządzeniach. Ciasteczka wykorzystywane są w celu statystycznym, marketingowym oraz w celu udostępniania funkcji serwisu. Korzystając z odpowiedniej funkcji przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki Cookies, a także zablokować wykorzystanie ich w przyszłości. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami Cookies, należy skorzystać z pliku pomocy danej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się, wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Jeśli pliki Cookies nie zostaną wyłączone, oznacza to, że użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie nie jest konieczne posiadanie Konta. W celu korzystania z pozostałych usług, w tym korzystania z promocji związanych z dokonywaniem kolejnych zamówień w Sklepie, konieczne jest posiadanie Konta.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystanie Sklepu w sposób sprzeczny z prawem lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia działalności, która narusza interes Sprzedawcy.

§3.

1. W celu utworzenia Konta, Kupujący powinien dokonać nieodpłatnej rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu.

2. Podczas dokonywania rejestracji Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści. Kupujący może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie warunkuje dostępu do usługi prowadzenia Konta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.

3. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w Formularzu) potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta i dokonywania zmian podanych danych, za wyjątkiem loginu.

§4.

1. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupującego do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Kupujący może składać Zamówienia w Sklepie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Kupujący składa Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, wybierając Towar, którym jest zainteresowany i wybranie polecenia „Dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia w Koszyku, Kupujący wybiera sposób Dostawy i formę płatności i składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo, Kupujący jest informowany o łącznej cenie wybranych Towarów i Dostawy, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie musi ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.

4. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia nowego Zamówienia.

5. Sprzedawca przesyła na podany adres e-mail Kupującego informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Ta informacja jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w postanowieniu ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży z Kupującym.

6. Zgodnie z postanowieniami art. 106 b ustawy o VAT – faktura do zamówienia zostanie wystawiona tylko w przypadku podania numeru NIP w danych kupującego w trakcie składania zamówienia. Do zamówień nie zawierających numeru NIP w danych zamawiającego będą wystawiane faktury dla osób fizycznych.

§5.

1. Ceny Towarów zamieszczonych w Sklepie są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy lub innych dodatkowych kosztów.

2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie:
Przelew bankowy – na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja Zamówienia rozpocznie się po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę), Karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności (realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu informacji z systemu o zaksięgowaniu płatności oraz przesłaniu Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę).

3. Kupujący jest informowany na stronie internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności, Sprzedawca wyśle Kupującemu drogą elektroniczną dodatkowe przypomnienie o dokonaniu płatności. W przypadku bezskutecznego upływu terminu 14 dni na dokonanie płatności, Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.

§6.

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

2. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji i dostarczenia Zamówienia.

3. Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy na adres Dostawy wskazany w formularzu Zamówienia.

4. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w obecności Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Kupujący ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.

5. Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę obejmującą dostarczane Towary.

6. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, Dostawca podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia innego terminu lub pozostawi awizo. W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponowny termin i koszt Dostawy.

§7.

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, wymieni Towar na wolny od wad lub usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę lub też Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad bądź usunięcia wady. Kupujący może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z rozwiązaniem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia; żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca.

3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy (z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 Regulaminu), dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

§8.

1. Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się w chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Formularz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Zwrot | Wymiana | Reklamacja. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

3. Jeśli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje być wiążąca.

4. Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru od Kupującego.

5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób doręczenia Towaru inny niż sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Sprzedawcy odstąpienia od Umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem nieprawidłowego korzystania z Towaru.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

§9.

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatne usługi:

Newsletter,
Prowadzenie Konta.
2. Powyższe usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu i sposobu udzielania dostępu do wyżej wymienionych usług.

4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres e-mail za pomocą Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Po wysłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie usługi. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Newsletter. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zawierających informacje o nowych usługach lub produktach w ofercie Sklepu. Newsletter wysyłany jest do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach usługi, lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie.

5. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w Sklepie, umożliwiającemu mu modyfikację danych osobistych, jak również śledzenie realizacji Zamówień oraz historii Zamówień zrealizowanych w przeszłości. Klient, który dokonał rejestracji, może żądać usunięcia Konta, przy czym w przypadku zgłoszenia takiego żądania, może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych w przypadku działania Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiących podstawę do zablokowania. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do wybranych usług drogą elektroniczną.

§ 10.

Wszystkie postanowienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka Prywatności.

§11.

1. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie Kupującemu stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§12.

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony internetowej Sklepu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów jest prawo polskie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klient może skorzystać z:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/ .
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021.